Tag Archives: گنج در

نشانه جوغن جفت در گنج یابی

نشانه جوغن جفت در گنج یابی نشانه جوغن جفت در گنج یابی نشانه جوغن جفت ، اگر دو نشانه جوغن (حفاری گرد) در کنار هم وجود داشته باشد ، بیان کننده این اسست که در منطقه مزار وجود دارد ، طبق اولین گمانه از نظر جهت باید در جهت جوغن کوچک نگاه کرد ، این به ما نشان می دهد …

Read More »